Klik hier om deze pagina af te printen
     

Hierbij verklaard de afgevaardigde van de vereniging/firma

Kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de hierna volgende huurvoorwaarden van verhuurbedrijf Willy Huyers.

 
HUURVOORWAARDEN
 
1. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen hoe dan ook ontstaan aan de huurder zelf of aan derden zowel aan personen, dieren of goederen onverschillig of deze binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afstel als de stand van het gehuurde.
   
2. De huurder moet ook instaan voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig personeel ttz de helpers, door de huurder aangeworven. Deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en vallen dus niet onder zijn ongevallenverzekering. De verhuurder is niet aansprakelijk voor deze helpers, noch voor de ongevallen die zijn zelf oplopen, noch voor de ongevallen die ze aan derden veroorzaken.
   
3. Ieder geval van onmacht zoals ziekte, sterfgeval, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen verbreekt deze overeenkomst zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
   
4. Alle procesverbalen voortspruitende uit de verkeerde plaatsing in strijd met de reglementen of plaatselijk gebruiken, de kosten hieraan verbonden alsmede deze van eventueel afstel op heropbouw hiermede gemoeid vallen ten laste van de huurder.
   
5. Aan het gehuurde mag niet gezaagd, niet gespijkerd, niet geschilderd worden en er mag ook niets aan veranderd worden.
   
6. De huurder dient een verzekering te hebben voor het gehuurde goed zolang dit in gebruik wordt genomen. Hij doet er ook goed aan zich als burgerlijke partij te laten verzekeren.
   
7. De huurder moet het gehuurde in goed staat van onderhoud bewaren. Bij tenten moet hij eventuele spanlijsten strak houden en in onbewaakte toestand de tent volledigs sluiten.
   
8. Het terrein moet toegankelijk zijn voor ons vervoer. Voor gevloerde tenten moet het terrein een maximum aan gelijkheid bezitten. Er mogen geen hinderlijke voor werpen op het terrein aanwezig zijn.
   
9. Het plaatsen van onze materialen moet ongehinderd kunnen gebeuren, zoniet worden de verleturen aangerekend.
   
10. Er dienen personen te helpen tijdens het lossen en laden van de wagens, alsmede bij het op -en afstellen van het gehuurde.
   
11. De huurder bevestigd de goederen in goed staat te hebben ontvangen en verzekerd deze in dezelfde staat terug te bezorgen.
   
BETALINGSVOORWAARDEN
   
1. BTW is niet in onze prijzen inbegrepen.
   
2. Alle betalingen geschieden contant bij levering van het materiaal.
   
3. In alle gevallen van niet-betaling zal de schuld verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag met een minimum van 12,50 Euro.
   
4. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.
   
5. een exemplaar van deze huurvoorwaarden dient ondertekend teruggestuurd te worden ten laatste 8 dagen na verzendingsdatum.